06 دسامبر 2021

نحوه مدیریت پیامدهای حمله سایبری(راهنمای گام به گام)

نحوه مدیریت پیامدهای حمله سایبری (راهنمای گام به گام) در چند دقیقه اول حمله سایبری چه باید کرد ؟ کارمندی که با تهدید مواجه می

06 دسامبر 2021

انواع متداول حملات علیه پلتفرم ها

انواع متداول حملات علیه پلتفرم ها Cloud Malware Injection .1 این بدافزاری است که برای تسخیر ابر کاربر با هدایت مجدد آن به نمونه هکر